بلوک های گرافیتی بطور عمده در صنایع ریخته گری کاربرد داشته و از آن بصورت قالب های مذاب با دما و فشار بالا استفاده می کنند . از دیگر موارد کاربردی و حایز اهمیت استفاده بلوک های گرافیتی در ابر رسانایی و ساخت مبدل های حرارتی یاد کرد .

بلوک های گرافیتی وارداتی شرکت پاریز فن گهر

 

Grade       Physical Properties

 Particle Size

mm

 Flexural strength  Compressive strength  Electrical resistance  CTE  Ash
   Mpa  Mpa  μΩ-m  ×10-6/℃  %
 ZI_A3  ≤ 0.2  ≥18.0  ≥68  ≥10  ≤2.8  ≤0.1
 ZI_A2  ≤ 0.3  ≥16.0  ≥50  ≥12    ≤0.1
 ZI_A1  ≤ 0.5  ≥16.0  ≥45  ≥14  ≤2.6  ≤0.1
 ZI-A3    ≤0.8  ≥14.0  ≥35  ≥8.0     ≤2.5    ≤0.3
 ZI-A2  ≥13.5  ≥30  ≥8.5
 ZI-A1  ≥13.0  ≥28  ≥9.0
 ZI-B3    ≤2.0  ≥13.5  ≥32  ≥5.5
 ZI-B2  ≥13.0  ≥30  ≥6.5
 ZI-B1  ≥12.0  ≥25  ≥7.0
 ZI-C2   ≤4.0  ≥13.0  ≥30  ≥7.5
 ZI-C1  ≥12.0  ≥25  ≥8.0