این محصول یک عامل اصلی در خوراک کوره های قوس بمنظور تولید انواع فروآلیاژها از جمله فروسیلیس به حساب می آید که شرکت پاریزفن آن را در تقسیم بندی ذیل بسته به نوع شرایط کاری کوره به صنایع و مخاطبان خود عرضه می کند :

Grade TDH1 TDH2 TDH3 TDH4 TDH5
ASH(Max) 4% 5% 6% 7% 8%
Volatile Matter 12-15.5% 12-15.5% 9.5-13.5% 11.5-15.5% 11.5-15.5%
Compressive Strength(min) 17Mpa 15.7Mpa 19.6Mpa 19.6Mpa 19.6Mpa
Resistivity(max) 68 µ Ω m 75 µ Ω m 80 µ Ω m 90 µ Ω m 90 µ Ω m
Bulk Density(min) 1.36gr/cm3 1.36gr/cm3 1.36gr/cm3 1.36gr/cm3 1.36gr/cm3