افتخاری دیگر برای شرکت پاریزفن ، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی و دانش بنیان بوده که به نوعی به قطعات و قالب های گرافیتی نیازمند هستند . این شرکت با امکانات برش کاری و ماشین کاری دقیق صنعتی امکان تامین قطعات بلوک گرافیتی برای پروژه های مختلف را دارد.