در بسیــاری زمینه ها از جمله صنایع حرارتی و سنگین بمنظور کاهش اصطکاک تحمل دمای بـالا (مجاورت کوره ها) از گریس های گرافیتی بهرمند می شویم . مهم ترین معیار در انتخاب گریس نسوز مناسب دمای کار ، سرعت و فشار گیربکس می باشد که شرکت پاریز فن این افتخار را دارد که در خصوص تامین این محصول از منابع معتبر سرمایه گذاری داشته باشد . و در جدول زیر ویژگی های متعارف این محصول آمده است :

Code  Flow
m3/h
Flow
L/m
Pressure
mpa
Speed
rpm
Power
kw
KCB18 1 18 1.45 1450 1.5
KCB33 2 33 1.45 1450 2.2
KCB55 3 55 0.33 1450 1.5
KCB83 5 83 0.33 1450 2.2
KCB135 8 135 0.33 980 2.2
KCB200 12 200 0.33 1450 4
KCB300 18 300 0.33 980 5.5
KCB483 29 483 0.33 1450 7.5
KCB630 29 483 0.28 980 11
KCB960 38 633 0.3 1450 11