شرکت پاریزفن افتخار دارد که این محصول بسیار ارزشمند را از معتبرترین کمپانی های دنیا تامین نماید . تنوع چشمگیر در ترکیب این محصول آن را برای بیش از 20 صنعت متنوع داخلی قابل استفاده کرده است . که مهم ترین وجه تمایز در شناسایی و انتخاب انواع پودر های گرافیت چرب مقدار درصد کربن ،دانه بندی و روش استخراج و تخلیص آن به حساب می آید .
بسته بندی :
بسته بندی استاندارد پودرهای گرافـیتی در کیسه هـای دوجداره 20 و 25 کیلویی چیده شده در جامـبوهای 1 تنی می باشد .