یکی از کاربرد های اصلی محصولات و ترکیبـات شـامـل گرافیت را می توان درصنایع نسـوز و فورج گـرم جویا شد . که در آن بمنظور کاهش اصطکاک و چسبندگی از روانکارهای نسوز (روغن های پایه گرافیت) بهرمند می شویم . شرکت پاریز فن این افتخار را دارد که در خصوص تامین این محصول ارزشمند سرمایه گذاری داشته باشد .