از حمله محصولاتی که پایه کربن بوده و دارای کاربرد های بسیاری در صنایع مختلف پتروشیمی ، پلیمر و لاستیک سازی است دوده های صنعتی می باشد که بسته به شرایط کاربرد آن در حوزه های مختلف صنعتی ، بالغ بـر 9 نــوع مختلف (نرم و سخت) برای آن متصور هستیم که جدول زیر مشخصــات مختلف این محصــول را ارائه می دهد : 

Grade Iodin
Number
(mg/g)
D.B.P
Absorption
(ml/100g)
Tint
Strengh
(ITRB)%
Toluene
discoloration
(min%)
Ash (max%) Heating
loss
(max%)
Pour
Density
gr/lit)
Pellet Crosh
Strengh
(cn)
V.M% PH
N220  116-126 109-119   111-121 80  1  2  320-370 10-40  1  7-9
N234 115-125 120-130 111-121 80 1  2 320-350 10-40 7-9
N326 77-87  97-107 99-109 80 1 2 430-480  10-40 7-9
N330 85-95  115-125 106-116  80 1 2 360-410 10-40 7-9
N339 85-95  100-110  100-110  80 1 2 330-380 10-40 7-9
N375 85-95  109-119  109-119  80 1 2 330-380 10-40 7-9
N550 38-48  116-126 58-68  80 1 2 340-400 10-40 7-9
N660 31-41 85-95 53-67 80 1 2 410-490 10-40 7-9
N772 24-36 67-77   80 1 2 520 10-40 7-9