• شرکت برتر  در زنجیره تامین مواد اولیه مرغوب
  • ارائه خدمات فنی و مهندسی در  صنعت ریخته گری و قالب سازی
  • ارائه خدمات در تامین مواد اولیه صنعت آلیاژ سازی
  • شرکت برتر صادرات فروآلیاژها و مواد پایه کربنی مورد مصرف صنعت ریخته گری