این شرکت همچنین در کنار دوده صنعتی برای صنایع پلیمر و لاستیک سازی،
در خصوص تامین انواع مختلف سولفور بصورت گرانوله و کلوخه فعالیت می نماید. که مشخصات فنی این محصول در جدول زیر می باشد.

 No  Description of index  Figure
 1  Mass fraction of Sulfur- Max  99.95
 2  Mass fraction of Ash- Max  0.03
 3  Mass fraction of Organic Compounds-Max  0.03
 4  Mass fraction of Acid converted to sulfuric acid-Max  0.003
 5  Mass fraction of Moisture-Max  0.2
 6  Presence of mechanichal impurities  Absent
7 Color Bright yellow