از حمله محصولاتی که پایه کربن بوده و دارای کاربرد های بسیاری در صنایع مختلف پتروشیمی ، پلیمر و لاستیک سازی است دوده های صنعتی می باشد که بسته به شرایط کاربرد آن در حوزه های مختلف صنعتی ، بالغ بـر 9 نــوع مختلف برای آن متصور هستیم که جدول زیر مشخصــات مختلف این محصــول را ارائه می دهد : 

No Iodin
Number
(mg/g)
Nitrogen
Surface Area
(m2/gr)
D.B.P
Absorption
(ml/100g)
Tint
Strengh
(ITRB)%
Toluene
discoloration
(min%)
Ash (max%) Heating
loss
(max%)
Pour
Density
gr/lit)
Pellet Crosh
Strengh
(cn)
V.M% PH
1  116-126 109-119  109-119   111-121 85  0.75  1  335-375  10_40  1  7.5-9
2 77-87  73-83  67-77  106-116  85 0.75  1 435-475   10_40   7.5-9
3 77-87  73-83  97-107  99-109  85 0.75 360-400   10_40   7.5-9
4 85-95  86-96  106-116  106-116  85 0.75 325-365   10_41   7.5-9
5 85-95  80-90  100-110  100-110  85 0.75 315-355  10_42    7.5-9
6 85-95  88-98  109-119  109-119  85 0.75 325-365  10_43    7.5-9
7 38-48  34-44  106-116  58-68  75 0.75 365-405  10_44    7.5-9
8 38-48  35-45  116-126  58-68  75 0.75 340-380  10_45    7.5-9
9 31-41  30-40  85-95  53-67  75 0.75 420-460  10_46    7.5-9